Maastikuehitaja

Tähtsamad teemad:

Esmaabi, Tööseadusandluse alused, Loodusressursside kasutamine ja kaitse, Keskkonnariskid ja keskkonnaaudit, Praktilised tööd. Objekti analüüs maastikuehituslike tööde võimalike õiguslikepiirangute väljaselgitamiseks, Taimekasvatus,  Puittaimed, Rohttaimed, Tarbetaimed, Haljastusprojekti lugemine, Mõõdistamine,  Maastikuehituslikud üldtööd, Masinate ja seadmete kasutamine, Mootorsae ehitus ja tööpõhimõtted, Mootorsaagide kasutamisjärgne tehniline hooldus, Metsatöövahendite hooldus ja korrashoid. Mootorsaed, võsalõikajad. Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad, Käsitööriistade hooldus ja korrashoid, Puude hooldamine. Puuhoolduse eesmärgid, võra kujundamine, puidukahjustustediagnoosimine ja ravi, oksastiku stabiliseerimine, Haljasalade hooldamise tehnoloogia,  Puittaimede lõikamine, Keskkonnahoid haljasalade hooldamisel, Ehitusmaterjalid, Rajamistehnoloogiad,  Rajamisseadmed ja mehhanismid, Koolide ja lasteaedade ümbruse haljastuse kujundamine, Mänguväljakute rajamine ja hooldamine, Mänguväljaku haljastuse kujundamine ja rajamine.

Majandustegevusteate number: 221982

Õppekava kinnitatud (01.02.2021)

Õppeasutus:  TAITA Kool

Õppekava nimetus: Maastikuehitaja

Õppekavarühm: Aiandus

Õppekeel:  vene keel

Kursuse maht:  162 tundi (127 tundi on auditoorne töö+35 ak. tundi praktika)

Õppekava eesmärgid ja spetsialiseerumise võimalused: Õppekava eesmärgiks täiskasvanute õppe puhul on võimaluste loomine, et kujundada isiksust, kellel on teadmised, oskused, vilumused, vajalik kvalifikatsioon ja sotsiaalne valmisolek töö täitmiseks. Kursuslane omandab kutsealaseid teadmisi algtasemel erialal “Maastikuehitaja II”, millised võimaldavad tal pärast kursuse lõpetamist minna tööturule ja leida endale rakendust  eraettevõtetes. Õppeaja kestus on 162 õppetundi (9 õppenädalat).  Selleks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja isikuomandused on fikseeritud kutsestandardis  „Maastikuehitaja II“ , kehtib alates 13.11.2017 kuni 12.11.2022

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10668472

Õppekava ja õppetöö  korralduse lühikirjeldus:  “Maastikuehitaja” kursuse õppekava kestusega 162 õppetundi sisaldab teoreetilist ja praktilist ettevalmistust. Koolituse maht on 127  tundi, praktika maht on 35  tundi..

Õppekava on koostatud iseseisvaid oskusi ja teadmisi andvate ning hoiakuid kujundavate moodulitena.  Moodul koosneb ühe terviku moodustavatest õppeainetest, mida õppeaja kestel vastavalt õpilase vanusele järjest enam oskusi ja teadmisi süvenevalt.

Õppekava koostamise alus.

Õppekava on koostatud Maastikuehitaja II alusel.

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10668472

ÕPPEKAVA EESMÄRK

Võimaldada koolitatavatel omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks maastikuehituse valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

ÕPPEKAVA ÜLESANDED

Õppekava ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:

  •         väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
  •         oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
  •         oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
  •         on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
  •         vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
  •         töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
  •         oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
  •         oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED:

Maastikuehitaja õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

ÕPPE SISU JA ÕPIVÄLJUNDUD:

I TÖÖKESKKOND JA TÖÖSEADUSANDLUS       32  tundi

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et koolitatav  oskab töötada ennast ning keskkonda säästvalt; koolitatav oskab hinnata töö keskkonna ohutegureid, käituda õigesti ohuolukorras, teavitada ohust, kasutada päästevahendeid, evakueerida ennast ja teisi, anda esmaabi; oskab leida tööseadusandlusalaseid ja erialaga seonduvaid õigusalaseid teadmisi ning oskab leida ja kasutada teabematerjali.

1.1. Töötervishoid ja tööohutus                    

1.2.    Esmaabi                      

1.3.    Tööseadusandluse alused                  

1.4.    Loodusressursside kasutamine ja kaitse                      

1.5.    Keskkonnariskid ja keskkonnaaudit               

1.6.    Dokumentatsioon. Projekt. Hinnapakkumine. Leping. Töökäsk. Objektipäevik. Töö üleandmise – vastuvõtmise akt. Arved            

1.7.    Praktilised tööd. Objekti analüüs maastikuehituslike tööde võimalike õiguslikepiirangute väljaselgitamiseks                

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu  teab  ja tunneb: tööandja ja töövõtja õigusi ja kohustusi, töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste vallas, esmaabi üldisi põhimõtteid, üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid, oma tegevusvaldkonna seadusandliku reguleerimise vajalikkust, peamisi töösuhteid reguleerivaid õigusakte ja tunneb neid ulatuses, mis on vajalik tööle asumiseks, töölepingu sõlmimise, muutmise ja ülesütlemise aluseid, töösuhete pinnalt tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi.

Koolituse läbinu  oskab: leida ja kasutada teavet töökeskkonda reguleerivate õigusaktide kohta, hinnata töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada, järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid, anda esmaabi, käituda ohuolukorras: kasutada päästevahendeid, aidata teisi, teavitada ohust, evakueeruda,  märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte ja oskab neid ennetada, vältida või teavitada ohust.

Hindamine:

Kirjalikud ja praktilised tööd, hindamine  õppeprotsessis.

II AIANDUSE ALUSED  12  tundi

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et koolitatav tunneb kasutatavaid puit- ja rohttaimi ning nende omadusi, taimekahjustajaid ja umbrohtusid ning nende profülaktika- ja tõrjeviise; koolitatav omandab teadmisi muldadest, kasvusubstraatidest ja taimekasvatuses kasutatavatest kemikaalidest, tunneb ilmastiku ja kliima aiandusliku hindamise metoodikat ning maaparanduse aluseid; koolitatav oskab rajada ja hooldada aeda, sh teha järgmisi töid: mullaharimine, taimede külv, pikeerimine, pintseerimine, potistamine ja istutamine; vegetatiivne paljundamine, seemnete varumine, seemnete külviks ettevalmistamine ja külv, taimede istutamine, istutusalade hooldamine, taimede lõikamine ja kujundamine vastavalt juhistele; muru hooldamine.

2.1.    Taimekasvatus

2.2.    Puittaimed               

2.3.    Rohttaimed          

2.4.    Tarbetaimed             

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb taimeriigi süstemaatilist ülesehitust, Eesti taimkondi, haljastuses kasutatavate taimede omadusi, umbrohtude omadusi, taimedes toimivaid füsioloogilisi protsesse, multšimismaterjale ja nende omadusi, aiakemikaalide omadusi ja ohutustehnika reegleid nendega töötamisel.

Koolituse läbinu oskab määrata mulla lõimist ja reaktsiooni, määrata haljastuses kasutatavaid taimi ja umbrohtusid, määrata kahjureid ning nende kahjustuspilti, määrata taimehaigusi, väetada taimi, valmistada mullasegusid jt kasvusubstraate, valmistada ette istutusalasid, külvata, pikeerida, pintseerida, potistada ja istutada taimi, paljundada taimi vegetatiivsete meetoditega, varuda, töödelda ning säilitada seemneid, hooldada istutusalasid, sh talveks ette valmistamine, lõigata ja kujundada taimi vastavalt juhistele, hooldada murusid.

Hindamine:

Kirjalikud ja praktilised tööd, hindamine  õppeprotsessis.

III HALJASALADE RAJAMINE  24  tundi

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et kooltatav õpib tundma ja kasutama haljasalade rajamiseks vajalikkematerjale, oskab lugeda ja tõlgendada haljastusprojekti ning seda maha  märkida, koolitatav oskab määrata haljasala rajamistööde optimaalset järjekorda, koostada ja täita haljastustöödega seonduvat dokumentatsiooni, oskab korraldada ning teha mullaharimis- ja lokaalseid kuivendustöid, paigaldada kastmissüsteeme; oskab käsitseda ohutult rajamistööde tehnoloogilisi seadmeid ja masinaid; oskab valmistada ette istutusala ja istutada taimi; rajada muru ja lilleniitu.

3.1.    Haljastusprojekti lugemine                 

3.2.    Mõõdistamine           

3.3.    Maastikuehituslikud üldtööd         

3.4.    Masinate ja seadmete kasutamine       

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb haljastuses kasutatavate elusmaterjalide omadusi, säilitamise nõudeid ning kasutamise viise, mehhaniseeritud mullatööde korraldamise võimalusi. Koolituse läbinu oskab määrata haljasala rajamistööde optimaalset järjekorda, kasutada haljasalade rajamiseks vajalikke materjale, koostada ja täita haljastustöödega seonduvat dokumentatsiooni, lugeda, tõlgendada ja maha märkida haljastusprojekti, käsitseda ohutult rajamistööde tehnoloogilisi seadmeid ja masinaid, teostada maa-ala horisontaalset ja vertikaalset mõõtmist ja mõõdistamist, korraldada ning teha mullaharimis- ja lokaalseid kuivendustöid, paigaldada kastmissüsteeme, valmistada ette istutusala ja istutada taimi, toestada taimi, paigaldada erinevaid peenraservi, multšida, rajada muru ja lilleniitu.

Hindamine:

Kirjalikud ja praktilised tööd, hindamine  õppeprotsessis.

IV       PUUDE HOOLDUS JA RAIETÖÖD  26 tundi        

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et koolitatav oskab iseseisvalt mootorsaagi kasutades hooldada ja langetada puid.

4.1.    Mootorsae ehitus ja tööpõhimõtted          

4.2.    Mootorsaagide kasutamisjärgne tehniline hooldus                 

4.3.    Metsatöövahendite hooldus ja korrashoid. Mootorsaed, võsalõikajad. Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad                     

4.4.    Käsitööriistade hooldus ja korrashoid             

4.5.    Puude hooldamine. Puuhoolduse eesmärgid, võra kujundamine, puidukahjustustediagnoosimine ja ravi, oksastiku stabiliseerimine                      

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb mootorsaagide ehitust ja tööpõhimõtteid. Koolituse läbinu oskab läbi viia saagide kasutamisjärgset tehnoloogilist hooldust, hooldada ja korras hoida metsatöövahendeid ja käsitööriistu, valmistada küttesegusid ja valida määrdeaineid, hooldada turvavahendeid, langetada, laasida ja järgata puid, hooldada kasvavaid puid.

Hindamine:

Kirjalikud ja praktilised tööd, hindamine  õppeprotsessis

V  HALJASALADE HOOLDAMINE  24 tundi

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et koolitatav teab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid haljasalade hooldamisel; tunneb puittaimede ehitust ning erinevate kudede talitlust; teab erinevaid puittaimede lõikamise liike ning lõikamiste eesmärke, õitsvate puittaimede õitsemise aegu ning õite paiknemise iseloomu; koolitatav  oskab kasutada ja hooldada muruniidukit, trimmereid, hekikääre ja -lõikurit, võsalõikurit; oskab niita ja piirata teede servades muru, lõigata käsitsi puittaimi maapinnalt ja redelilt, vormida hekke; paigaldada varjutus- ja talvekatteid; hooldada teekatteid ja tõrjuda lund; hooldada puitrajatisi; käidelda hooldustöödel tekkivaid jäätmeid.

5.1.    Haljasalade hooldamise tehnoloogia              

5.2.    Puittaimede lõikamine

Puittaimede lõikuse liigid, lõikuse ajad ja eesmärgid. Istutuslõikus, kujunduslõikus, noorenduslõikus, vormilõikus. Puuliigi eripära ja vanuse arvestamine lõikamisel. Viljapuude ja marjapõõsaste lõikus. Töövõtted okste lõikamisel           

5.3.    Keskkonnahoid haljasalade hooldamisel         

5.4.    Praktilised tööd                              

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõudeid haljasalade hooldamisel, puittaimede ehitust ning erinevate kudede talitlust, erinevaid puittaimede lõikuse liike ning lõikuste eesmärke, õitsvate puittaimede õitsemise aegasid ning õite paiknemise iseloomu, lumetõrje viise.

Koolituse läbinu oskab töötada muruniidukiga ja õigesti hooldada muru ning hooldada muruniidukit,  töötada hekikääridega ja hekilõikuriga ning õigesti vormida hekke, hooldada hekilõikurit., õigesti töötada trimmeriga ning hooldada trimmerit, õigesti töötada võsalõikuriga ning hooldada võsalõikurit, käsitsitöö vahenditega läbi viia puittaimede lõikusi (maapinnalt ja redelilt), asetada talvekatteid külmaõrnadele taimedele, hooldada teekatteid ja juhendada lumetõrjetööde läbiviimist, piirata teede servades muru, hooldada puitrajatisi.

Hindamine:

Kirjalikud ja praktilised tööd, hindamine  õppeprotsessis.

VI MAASTIKUEHITISTE RAJAMINE JA HOOLDAMINE    30 tundi

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et koolitatav oskab rajada maastikuehituslikke objekte ning tunneb selleks vajalikke materjale, oskab käsitseda ning hooldada rajamisseadmeid ja –mehhanisme,  tunneb rajamistehnoloogiaid,   oskab rajada kivisillutisega ning puistekattega sõidu- ja kõnniteid ning tugevdatud alusega muruteid, paigaldada äärekivi; rajada kiviktaimlat ja veesilma ning kindlustada nõlvu; ehitada tugimüüri, terrassi, puitpalissaadi, treppi, pergolat või võreseina, lehtlat, katusealust, silda või purret; paigaldada võrktara ja ehitada puittara; hooldada rajatisi; paigaldada ja hooldada arhitektuurseid väikevorme.

6.1.    Ehitusmaterjalid                        

6.2.    Rajamistehnoloogiad          

6.3.    Rajamisseadmed ja mehhanismid                    

6.4.    Väikevormid              

6.5.    Kivisillutisega kõnnitee rajamine, sh äärekivi paigaldamine. Puistekattega kõnnitee rajamine. Tugevdatud alusega murutee rajamine. Tugimüüri ehitamine. Trepi ehitamine. Veesilma rajamine. Katuse- ja vertikaalhaljastus. Konteinerhaljastus.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab rajada kivisillutisega ning puistekattega kõnniteid ning tugevdatud alusega muruteid, ehitada tugimüüri, ehitada treppi, rajada veesilma, rajada kiviktaimlat, rajada lokaalset kuivendusvõrku, sh drenaaži paigaldamine, paigaldada lokaalseid kastmissüsteeme.

Hindamine:

Kirjalikud ja praktilised tööd, hindamine  õppeprotsessis.

VII  ERIOTSTARBELISTE HALJASALADE RAJAMINE JA HOOLDAMINE  14 tundi

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et koolitatav  oskab iseseisvalt või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi rajada ja hooldada mänguväljakuid, spordiväljakuid, koolide ja lasteaedade ümbruse ning kalmistuhaljastust.

7.1.    Koolide ja lasteaedade ümbruse haljastuse kujundamine                

7.2.    Mänguväljakute rajamine ja hooldamine                     

7.3.    Kalmistute rajamine ja hooldamine              

7.4.    Mänguväljaku haljastuse kujundamine ja rajamine. Hooldustööd.      

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab ja tunneb mänguväljakutele sobilikke elemente, nende paigutust, sobilikke pinnakattematerjale, haljastustaimi. Koolituse läbinu oskab püstitada lähteülesannet, arvestades kliendi vajaduste ning võimalustega, iseseisvalt või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi rajada ja hooldada mänguväljakuid, luua mänguväljakute ümbrusesse sobivat haljastust, iseseisvalt või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi rajada ja hooldada koolide ja lasteaedade ümbruse haljastust, rajada kalmistu haljastust ja seda hooldada, juhendite põhjal haljastada matmispaiku ja neid hooldada, paigaldada hauatähiseid- ja piirdeid ja neid hooldada.

Hindamine:

Kirjalikud ja praktilised tööd, hindamine  õppeprotsessis.

Õppemeetodid:

loengud, praktika

Õppematerjalid ja tööristad:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid,

joonised, kasutusjuhend.

Tööriistad: mootorsaed, võsalõikurid (bensiiniga), oksakäärid, oksalõikurid, hekikäärid.

Nurklihvijad, tambid, kergrull (muru jaoks), nivelliirid, laser-vesilood.

Samuti antakse igale õpilasele kaitserõivaste komplekt ja isikukaitsevahendid.

Kõigi õppematerjalide ja tööriistadega varustab õpilast kool.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Jõhvi Rakvere 17, Kohtla-Järve Pioneeri 7. Praktika toimub Kohtla-Järve linna piires.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd vähemalt 80% ning sooritatud valikvastustega kirjalik test (õigeid vastuseid vähemalt 60%).

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Juhul kui isik ei ole iseseisvat tööd sooritanud, kuid osales auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

 

Koolitajate läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus:

Iliana Smirnova on lõpetanud Leningradi Põllumajanduse institut erialal Agronoom.

Aleksander Murt, puuhoolduse spetsialist, on tõendatud kompetentsust vastavalt kutsestandardi, Raietööline, tase 3, täiskasvanute koolitamise kogemus 2 a.

Sergei Romanov, puuhoolduse spetsialist, on tõendatud kompetentsust vastavalt kutsestandardi, Raietööline, tase 3, täiskasvanute koolitamise kogemus 2 a.

Tanar Suislep Ehitusespetsialist Tase 5, töökogemus ehitustööde korraldamisel  ja juhtimisel  1995. aastast

Svetlana Vladimirova on lõpetanud Tartu Ülikooli Narva Kolledži haridusteaduse magistriõppe õppekava ja on läbinud järgmised koolitused: Õppeprotsessi juhtimine digiajastul (26 ak.t.), Üldhariduskooli juhtimine (160 ak.t.), Gruppi juhtimine ja meskonnatöö (24 ak.t.).

Olga Rublenkova– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrgkooli õe eriala põhiõpet. Koolitaja töötab SA Ida-Viru Keskhaiglas.

Vitali Borodin on lõpetanud Moskva Riikliku Sotsiaal Ülikooli, õigusteaduse teaduskond, magistrikraad, täiskasvanute koolitaja, tase 5.

 

Koolituse maksumus: 1944 euro (käibemaksuga)

Õppe kogumaht: 162 akadeemilist tundi,

Auditoorse ja praktilise töö maht: 162 akadeemilist tundi.

Õpeprotsess: Koolitus toimub õhtul, kokkuleppel õpilastega- 4  korda nädalas.


OÜ Taita Koolitus     taitakool.info@gmail.com     Tel: +372 55569625

MADE in Kohtla-Järve
© Vitali Borodin
2022